Algemene voorwaarden KVproIT

1.    Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door KvproIT:

  • gedane aanbiedingen
  • gedane leveringen
  • gemaakte overeenkomsten
  • uitgevoerde en / of aangenomen opdrachten en/of afspraken

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van wederpartijen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij wij deze schriftelijk accepteren.

 

2.    Prijzen

Alle prijzen zijn af locatie Nieuw Buinen. Offertes zijn geldig gedurende 1 maand, dit geldt niet voor de prijzen van geheugenmodulen en processoren, dit zijn dagprijzen. Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende inkoopprijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de koper door te berekenen.

 

3.    Offerte cq. bestelling

Bij akkoord bevinden van een offerte door de koper wordt deze door de koper ondertekend. Hiermee verklaart de koper zich akkoord met de vermelde prijzen. Pas na ontvangst van de betaling gaat KvproIT tot bestelling over.

Bij annulering door de koper wordt er 20% van het bedrag inclusief BTW zoals vermeld op de offerte op de koper verhaald. Annulering van een bestelling na aanvang van de inkoop door KvproIT is niet mogelijk. Uitlevering is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

 

4.    Facturering

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is de betalingstermijn voor facturen van KvproIT veertien dagen. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is KvproIT gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen. Alle incasso, gerechtelijke en overige te maken kosten door KvproIT zullen eveneens aan de koper worden doorberekend met een minimumbedrag van € 100,-.

 

5.    Voorbehoud van eigendom

Het eigendom van geleverde goederen gaat pas over op het moment dat het volledige factuurbedrag aan KvproIT is voldaan. (inclusief eventuele rente en overige kosten) Indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt is KvproIT gerechtigd de geleverde goederen weer terug te nemen. De koper machtigt KvproIT de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden. De koper is niet gerechtigd niet (volledig) betaalde goederen te verkopen, verhuren, in pand te geven of in welke vorm dan ook te bezwaren of te belasten.

 

6.    Garantie

Op alle nieuwe door ons geleverde Systemen en Componenten zit standaard 1 jaar garantie.  Let op !! Wij verlenen alleen garantie op de hardware !! (Voor 2e hands artikelen geldt 1 maand garantie).

KvproIT garandeert hardware tegen defecten in materialen, indien binnen de garantieperiode wordt bericht omtrent gebreken aangaande het geleverde dan zal KvproIT naar eigen inzicht het defecte product repareren dan wel vervangen. (deze vervangen onderdelen worden eigendom van KvproIT)

Op losse onderdelen geldt een garantie op basis van bring – in , dat wil zeggen dat de goederen opgestuurd of anderszins bij ons aangeleverd dienen te worden.Tijdens dit transport valt het pakket onder UW verantwoording en zijn ook de portokosten naar ons toe voor rekening van de klant , de retourzending betaalt KVproIT.
Goederen dienen GOED verpakt en VOLDOENDE gefrankeerd te zijn , indien u niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet weigeren wij het pakket aan te nemen en gaat het retour afzender!

Let op alle zendingen van de koper naar de verkoper(KVproIT) zijn voor rekening en risico van de koper!
Het transport van u naar ons valt dus onder uw risico ,beschadiging en of zoekraken is dus voor risico van de verzender!

Garantie kan alleen verleend worden wanneer producten onbeschadigd zijn en met de originele verpakking en garantie zegel(indien aanwezig)wordt aangeleverd. Natuurlijk dient ook een kopie factuur of aankoopbon te worden overlegd!

Garantie is niet van toepassing indien de geleverde onderdelen en of apparatuur door ondeskundig gebruik defect zijn geraakt. Tevens is garantie niet van toepassing op onderdelen en of apparatuur welke door bijv. vocht, blikseminslag, verkeerde netspanning, statische elektriciteit defect zijn.

Als tijdens een reparatie of vervanging (tijdens de garantieperiode) blijkt dat het systeem en of de onderdelen door ondeskundig gebruik defect zijn geraakt dan zullen de gemaakte kosten door KVproIT aan de klant worden doorberekend. (Hiervoor geldt een minimum tarief van € 50,=)

De garantie vervalt indien een door de leverancier aangebracht serienummer is verwijderd of niet meer leesbaar is als gevolg van beschadiging.
Onterechte garantieaanspraken:

Als blijkt dat een ter reparatie aangeboden systeem niet defect is, dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht met een minimumtarief van € 50,-.
Dit geldt tevens voor het niet normaal meer functioneren door onjuist geïnstalleerde software of door virussen.

Een beroep op garantie als gevolg van normale slijtage opgetreden tijdens de garantieperiode is uitgesloten. Geen garantie wordt gegeven op de zogenaamde verbruiksgoederen. Herstel van verminkte of verloren gegevens (de zogenaamde data) vallen nooit onder de garantie.

 

7.    Aansprakelijkheid

KvproIT is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door haar medewerkers of door andere personen of bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst door KvproIT en de klant / koper.

KvproIT is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen winstderving, geleden verliezen, gemiste besparingen, kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade, schade als gevolg van verlies, beschadiging of verminking van gegevens en schade als gevolg van stilstand of vertraging.

KvproIT is slechts aansprakelijk voor (aantoonbare) schade aan het door haar geleverde product tot maximaal het bedrag waarvoor ter zake het door KvproIT geleverde is gefactureerd.

 

8.    Toepasselijk recht en geschillen

Op alle offertes en leveringen van en overeenkomsten met KvproIT is het Nederlandse recht van toepassing.